รูปที่ 3ด้านขวามือ

รูปที่ 3ด้านขวามือ
ดdddddddddddddddddddddddddddddd

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

รูปที่ 5

ภาพแมว ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหยยยยทททททททททททททททททททททยยยวยยยยยยยยยวววววยยยยยยนนนนยผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟเเ
ดดดดดดเเดเดเเดด

รูปที่ 4


รูปที่ 3


วิวไหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
เเดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดลลื
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
แสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

รูปที่ 1

กกกกกกกกกกกดดดดเเกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

รูปที่ 2
ความเป็นมาของชนชาติไทย ตามหลักฐานท่พบส่วนใหญ่ว่ามาจากประเทศจีนดดยเฉพาะตอนใต้ของประเทศจีน แต่ในปัจจุบันได้มีการค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมคืออยู่ในประเทศไทยนั่นเอง ในดินแดงบ้านเชียงจังหวัดอุดรได้พบหลักฐานทางโบราณคดีได้แก่เครื่องปั้นดินเผา แต่ทฤษฎีท่น่าเชื่อถือท่สุดก็ว่ามาจากเบื